Statut

STATUT FUNDACJI

„FUNDACJA WYBIERZ BY POMÓC”

 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

Art. 1

 

1.      Fundacja pod nazwą „Wybierz by pomóc”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez: Pawła Piotra Panufnika zwanego dalej „Fundatorem”, zgodnie z treścią Aktu Ustanowienia Fundacji, sporządzonego w dniu 18-08-2017 r. przez notariusza Cezarego Potamana
w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie przy ul. 5 Lipca 9/1, (repertorium A numer 4568/2017) ustanawia Fundację, dla której na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) ustala niniejszy Statut.

2.      Akt Ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

 

Art. 2

 

1.      Fundacja działa pod nazwą Fundacja Wybierz by Pomóc.

2.      Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

3.      Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

4.      Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej.

5.      Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

6.      Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

 

Art. 3

 

1.      Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.

2.      Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej oraz poza jej granicami.

 

Art. 4

 

1.      Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

2.      Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy ds. polityki społecznej.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

Art. 5

 

Celem działania Fundacji jest:

1)      pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

2)      działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;

3)      działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym;

4)      działalność charytatywna;

5)      ochrona i promocja zdrowia, polegająca na ratowaniu życia osób chorych, działanie na rzecz poprawy ich stanu zdrowia;

6)      pomoc organizacyjna i finansowanie leczenia specjalistycznego oraz wszelkich form terapii i rehabilitacji dla osób potrzebujących takiej pomocy i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;

7)      działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

8)      organizowanie i upowszechnianie wolontariatu w zakresie niesienia pomocy osobom jej potrzebującym.

9)      działalność na rzecz ochrony zwierząt oraz udzielanie pomocy zwierzętom chorym, krzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym.

 

Art. 6

 

1.        Fundacja realizuje swoje cele określone w art. 5 Statutu poprzez:

1)      pomoc osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami;

2)      pomoc osobom oczekującym na trudnodostępne bądź drogie zabiegi lub usługi medyczne;

3)      pomoc rzeczową lub finansową na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych lub innych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

4)      ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych lub chorych,
w tym przeciwdziałanie uprzedzeniom wobec osób niepełnosprawnych lub chorych oraz ich wykluczeniu społecznemu;

5)      pomoc rzeczową i finansową szpitalom i placówkom medycznym, w tym wyposażanie tych placówek w sprzęt medyczny lub rehabilitacyjny;

6)      pomoc rzeczową lub finansową placówkom wychowawczym, oświatowym
i opiekuńczym;

7)      pomoc rzeczową i finansową osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej;

8)      pomoc społeczna i dobroczynność, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niezamożnych, będących w wieku emerytalnym;

9)      wyposażanie poradni lub ośrodków specjalistycznych w sprzęt medyczny lub rehabilitacyjny;

10)  organizowanie, finansowanie operacji lub zabiegów medycznych, kuracji lub zabiegów rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych;

11)  zakup leków, środków medycznych lub finansowanie ich zakupu;

12)  zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji bieżących potrzeb życia codziennego lub finansowanie ich zakupu.

13)  organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granica

14)  organizowanie kwest pieniężnych

15)  pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych

2.        Fundacja realizuje swoje cele określone w art. 5 poprzez:

1)      współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji w tym z samorządami i organizacjami pozarządowymi;

2)      współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;

3)      wspieranie działalności innych osób, instytucji, podmiotów zbieżnej z jej celami.

3.        Działalność wskazana w niniejszym w niniejszym artykule prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego tak odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

4.        Dla osiągnięcia zakładanych celów Fundacja może:

a)      prowadzić działalność gospodarczą.

b)      zatrudniać pracowników bądź korzystać z innych form współpracy opartych na zasadach prawa cywilnego.

c)      korzystać z pracy wolontariuszy.

d)     korzystać z umów najmu, dzierżawy bądź użyczenia, a także w szczególnych wypadkach  z różnych form leasingu.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

Art. 7

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000,- złotych (dwa tysiące złotych) wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania. Z funduszu założycielskiego wyodrębnia się kwotę 1000,- złotych (jeden tysiąc złotych) na działalność gospodarczą Fundacji.

 

Art. 8

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

Art. 9

1.      Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1)      krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;

2)      dotacji, datków i subwencji oraz grantów;

3)      zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;

4)      operacji finansowych;

5)      dochodów ze zbiórek, kwest oraz imprez publicznych oraz prywatnych;

6)      dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;

7)      dochodów z majątku Fundacji;

8)      świadczenia na cel społeczny przyznawane w trybie art. 448 KC;

9)      nawiązki przyznawane przez właściwy organ.

10)   prowadzenia działalności gospodarczej

 

2.      Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

3.      W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia wymagane przepisami prawa oświadczenia składa Zarząd Fundacji.

4.      W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

 

Art. 10

1.      Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które dokonają darowizny lub subwencji o wartości przewyższającej jednorazowo lub sukcesywnie w okresie jednego roku równowartość kwoty 2.000 Euro (dwa tysiące Euro), obliczonej według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania wpłaty na rachunek, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł honorowy „Dobroczyńcy Fundacji”.

2.      Tytuł „Dobroczyńcy Fundacji” ma charakter osobisty.

3.      Poza tytułem „Dobroczyńcy Fundacji” może ona ustanawiać inne tytuły, dyplomy, odznaki i medale honorowe oraz nadawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji lub dla samej siebie.

 

Art. 11

Rokiem obrotowym w Fundacji jest rok kalendarzowy. Sporządzenie sprawozdania rocznego winno nastąpić do dnia 30 marca roku następującego po roku obrotowym, a jego zatwierdzenie do dnia 31 maja.

 

Rozdział IV

Działalność gospodarcza Fundacji

Art. 12

 

1.      W celu zwiększenia środków na realizację zadań statutowych Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2.      Fundacja prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

3.      Przedmiotem działalności gospodarczej fundacji jest:

- 47.91.Z, Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

- 47.99. Z, Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

- 63.12.Z, Działalność portali internetowych

- 64.19.Z, Pozostałe pośrednictwo pieniężne

- 64.99.Z, Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

- 66.19.Z, Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

- 68.10.Z, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

-63.99.Z, Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 69.10.Z Działalność prawnicza,

- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej.

 

4.      Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację celów statutowych określonych w Art. 5 Statutu.

5.      Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd Fundacji. Zarząd może powierzyć w formie pełnomocnictwa kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji innej osobie. W zakresie działalności gospodarczej Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o rachunkowości.

 

Rozdział V

Władze Fundacji

Art. 13

Organami Fundacji są:

- Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”,

Rozdział VI

Zarząd Fundacji

Art. 14

 

1.      Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy.

2.      Zarząd jednoosobowy tworzy Prezes Fundacji zwany dalej „Prezesem.”

3.      Zarząd wieloosobowy w ilości od dwóch do trzech osób tworzą Prezes i członkowie zarządu. Prezesa i członków zarządu powołuje i odwołuje Fundator.

4.      Fundator, o którym mowa w art. 1 ust. 1 Statutu, może pełnić funkcje członka Zarządu, w tym funkcję Prezesa Fundacji.

5.      Mandat członka Zarządu o ile jest sprawowany przez Fundatora jest dożywotni, chyba, że Fundator sam złoży rezygnację z pełnienia funkcji. Kadencja pozostałych członków Zarządu trwa 5 lat. Funkcję kadencyjnego członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

6.      Mandat kadencyjnego członka Zarządu wygasa z chwilą:

1)      złożenia pisemnej rezygnacji z funkcji,

2)      odwołania członka Zarządu przez Fundatora,

3)      śmierci członka Zarządu,

4)      upływu kadencji.

7.      Pracami Zarządu kieruje Prezes Fundacji.

Art. 15

 

1.      Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.      Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji, co dotyczy także wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Fundacji.

3.      Członek Zarządu może udzielić innej osobie pisemnego pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonego rodzaju.

4.      Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, do składania oświadczeń w imieniu Fundacji oraz zaciągania w imieniu Fundacji zobowiązań, w tym także do zawierania umów z pracownikami Fundacji i wolontariuszami, umocowany jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

5.      Zaciągnięcie zobowiązania majątkowego powyżej 100.000,00 zł (stu tysięcy złotych) oraz zbycie lub nabycie nieruchomości przez Zarząd w imieniu Fundacji wymaga współdziałania Prezesa oraz Fundatora.

6.      Doręczenia pism oraz oświadczenia składane Fundacji mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

 

Art. 16

 

1.      Zarząd Fundacji odpowiada za realizację celów Fundacji oraz za jej wyniki finansowe i gospodarcze.

2.      Do kompetencji Zarządu Fundacji należy decydowanie we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji, w szczególności:

a)      kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, w tym działalnością gospodarczą prowadzoną przez Fundację,

b)      uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

c)      uchwalanie regulaminów;

d)     sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

e)      ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;

f)       przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, datków, subwencji i dotacji;

g)      współdecydowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,

h)      decydowanie o przeznaczeniu środków pozostałych po likwidacji Fundacji, przy czym przeznaczenie to powinno być zbieżne z celami Fundacji.

i)        przyznawanie nagród i wyróżnień honorowych osobom zasłużonym przy realizacji statutowych celów Fundacji.

3.      Zarząd podejmuje decyzję na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Fundacji. Posiedzenia Zarządu są protokołowane w zakresie podjętych postanowień. Uchwały Zarządu Fundacji nie wymagają potwierdzeń notarialnych.

4.      O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

Art. 17

 

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1)   udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2)   przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3)   wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

4)   zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu

Art. 18

 

1.      Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundator.

2.      Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w art.1 ust. 2 Aktu Ustanowienia Fundacji.

 

Rozdział VII

Połączenie z inną fundacją

Art. 19

 

1.      Dla efektywnej poprawy realizacji celu Fundacja może się połączyć z inną fundacją. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

2.      W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji razem z Fundatorem w drodze jednomyślnej uchwały.

 

Rozdział VIII

Likwidacja Fundacji

Art. 20

1.      Fundacja może zostać zlikwidowana w każdym czasie.

2.      Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i pozostałego majątku Fundacji.

3.      Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji razem z Fundatorem w drodze jednomyślnej uchwały.

4.      Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

 

Art. 21

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

Rozdział IX

Art. 22

 

Zarząd Fundacji w imieniu Fundacji składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie z działalności Fundacji za rok ubiegły.

 

Art. 23

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta Szczecin.

 

Art. 24

1.      Statut sporządzono i podpisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.

2.      W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz inne, aktualnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące działalności fundacji.

===================================================================

 

Niniejszy Statut Fundacji, na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustala i zatwierdza Fundator w osobie Pawła Piotra Panufnika:  oraz to poniżej złożonym podpisem.

 

Szczecin, dnia 01 marca 2019 roku.

Fundator:

Paweł Panufnik
 

 • Dane adresowe

  Fundacja Wyrywanych z Piekła Narcyzmu

  ul. Smolańska 3/121

  70-026 Szczecin

   

  mBank: 35 1140 2004 0000 3002 7709 9827

 • Dane kontaktowe

  tel. 91-481-9025
  tel. 513-442-190

  biuro[at]wybierzbypomoc.org
  www.wybierzbypomoc.org

 • Informacje

  KRS: 0000695388

  REGON: 368295964

  NIP: 9552441037

   

Script logo
Powered by lotier.pl IT, bezpieczeństwo IT, bezpieczeństwo, strony internetowe, sklepy internetowe, copy-writing, serwis, pogotowie IT, awarie, rozwiązywanie problemów IT.