Regulamin

Regulamin udzielania wsparcia i organizacji zbiórek

 1. Fundacja Wybierz by Pomóc z siedzibą w Szczecinie działa na podstawie Statutu oraz wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000695388.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady działania Fundacji Wybierz by Pomóc, sposób i rodzaje pomocy świadczonej przez Fundację zarówno w ramach prowadzonej działalności statutowej jak również w ramach prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.
 3. Zbiórki realizowane w ramach listy działań statutowych Fundacji są prowadzone w ramach działalności statutowej Fundacji. Lista dostępna jest w statucie Fundacji na stronie wybierzbypomoc.org
 4. Zbiórki realizowane na cele inne niż wyszczególnione w liście działań statutowych Fundacji są prowadzone w ramach działalności gospodarczej Fundacji.
 5. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru w ramach jakiej prowadzonej przez nią działalności dana zbiórka zostanie utworzona.
 6. Fundacja gromadzi środki finansowe na cele zgodne z wnioskiem podopiecznego i nie udziela pomocy finansowej na cel inny niż zawarty w porozumieniu. Dopuszcza się zmianę celu pomocy, przy czym wymagane jest złożenie stosownego wniosku z uzasadnieniem na rzecz Fundacji. Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru co do zmiany celu na który zostały zebrane środki pieniężne.
 7. Fundacja w żadnym razie nie przekazuje zebranych środków bezpośrednio na konto podopiecznego czy jego opiekuna a realizuje wpłaty wprost na ręce podmiotów oferujących na sprzedaż towar lub usługę o którą wnosi podopieczny a środki uzbierane na rzecz podopiecznego lub w jego imieniu nie stanowią jego prywatnej własności.
 8. Fundacja organizuje zbiórki dla wszystkich, których interes i sytuacja osobista jest temu uzasadniona. Fundacja jako pośrednik w zbiórce czuwa nad prawidłową realizacją przeznaczenia środków zebranych dla podopiecznego.
 9. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy organizacji zbiórki na rzecz podopiecznego w sytuacji gdy ustali, że cel zbiórki nie zostanie spożytkowany w sposób określony we wniosku.
 10. Fundacja zastrzega sobie prawo do weryfikacji celowości danego wniosku o utworzenie zbiórki w imieniu podopiecznego poprzez wgląd w dokumentację medyczną i inną oraz finansową zainteresowanego.
 11. W przypadku gdy Fundacja zbierze środki w imieniu podopiecznego a celowość wniosku zostanie skutecznie podważona, środki te zostaną spożytkowane na cele pozostałych podopiecznych lub na bieżącą działalność Fundacji. Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru co do sposobu wydatkowania zebranych środków.
 12. Fundacja nie gwarantuje udzielenia pomocy w całej wnioskowanej kwocie.
 13. Koszty wynikające ze zbiórki wynoszą 10% i zostaną one odliczone od kwoty przeznaczonej na rzecz podopiecznego. Koszty Fundacji obejmują rozliczenia na rzecz podmiotu obsługującego płatności internetowych, wydatki na reklamę oraz inne formy aktywnego pozyskania darczyńców oraz pozostałe koszty obsługi zbiórki. Pamiętaj, że cały dochód który uzyskamy po opłaceniu wszystkich kosztów trafia z powrotem do podopiecznych i jest przeznaczany na dalsze cele statutowe.
 14. Fundacja dopuszcza korzystanie z loga oraz nazwy własnej fundacji przez osoby oraz podmioty trzecie, pod warunkiem, że będą one wykorzystane do celów związanych ze zbiórką z wniosku Podopiecznego i że prośby oraz apele będą kierowane w imieniu własnym a nie imieniu Fundacji.
 15. W przypadku zgromadzenia dla podopiecznego potrzebnej kwoty Fundacja przystępuję do realizacji wniosku poprzez bezpośrednie opłacenie zakupu towaru lub usługi u dostawcy, przy czym o terminie realizacji operacji finansowej na rzecz podopiecznego decyduje Fundacja.
 16. Fundacja zastrzega sobie prawo do wyboru dostawcy celem dokonania zakupu lub opłacenia usługi na rzecz podopiecznego, pod warunkiem, że wybrany przez Fundację podmiot dostarczy produkt lub usługę zgodnie z wytycznymi
 17. Produkty żywnościowe, chemia, kosmetyki, leki, odzież, artykuły medyczne, opłacenie kosztów leczenia, rehabilitacji i innych oraz inne produkty i usługi zakupione przez Fundację, które zostaną skonsumowane i wykorzystane w całości przez Podopiecznego stanowią darowiznę na jego rzecz.
 18. Sprzęt użytkowy zakupiony przez Fundację dla podopiecznego, stanowi własność Fundacji a użytkowanie go przez podopiecznego odbywało się będzie na zasadach bezpłatnego użyczenia, co będzie uregulowane osobną umową użyczenia.
 19. Fundacja zastrzega sobie prawo do zakładania i realizowania zbiórek we własnym zakresie bez wniosku stron trzecich na rzecz osób i podmiotów których to sytuacja w ocenie władz Fundacji wymaga zaangażowania z uwagi na ważny interes społeczny.
 20. W przypadku zakończenia zbiórki, gdy nastąpią dalsze wpłaty na rzecz podopiecznego, zostaną one rozdysponowanie na dalszą pomoc podopiecznemu, na innych podopiecznych lub na bieżącą działalność Fundacji. Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru co do sposobu wydatkowania nadpłaconych środków.
 21. W przypadku braku uzbierania przez Fundację środków wymaganych do zakupu sprzętu czy też innych produktów lub opłacenia zabiegu lub innej usługi, podopieczny ma prawo wyboru do skorzystania z zapomogi w ograniczonym zakresie lub może przedłużyć zbiórkę.
 22. W przypadku śmierci podopiecznego lub innych okoliczności wykluczających możliwość zrealizowania świadczenia z wniosku, zebrane środki zostaną wykorzystane na cele innych podopiecznych i/lub bieżącą działalność fundacji.
 23. Środki wpłacone bez wskazania konkretnego celu lub podopiecznego na które mają zostać spożytkowane, zostaną wykorzystane na cele statutowe i/lub na bieżącą działalność Fundacji.
 24. Podopieczny l/lub jego opiekunowie zobowiązani są do informowania Fundacji o wszelkich zmianach dotyczących ich miejsca zamieszkania i sposobu kontaktu.
 25. Podopieczny l/lub jego opiekunowie zobowiązani są do informowania Fundacji o wszelkich zmianach dotyczących zmian wpływających na celowość zorganizowanej przez Fundację zbiórki.
 26. Fundacja ma prawo do wykorzystana danych osobowych i wizerunku podopiecznego w celu pozyskiwania środków na jego rzecz. Na cele realizacji zbiórki Fundacja wymaga dostarczenia co najmniej jednego zdjęcia.
 27. O sposobie wydatkowania funduszy zebranych przez Fundację, które mają zostać wykorzystane w sposób inny niż pierwotnie zostało to założone w zorganizowanej przez Fundację zbiórce w pierwszej kolejności prawo głosu będą miały osoby które dokonały wpłaty na dany cel który ma zostać zmieniony. Warunkiem otrzymania prawa wypowiedzi przez darczyńcę jest udostępnienie danych kontaktowych na rzecz Fundacji w momencie dokonywania wpłaty na daną zbiórkę.
 28. Fundacja nie udziela danych osobowych Darczyńców bez ich zgody.
 29. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem Fundacja będzie dążyć do ich odzyskania.
 30. Podopieczny lub jego opiekun ubiegający się o pomoc Fundacji oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 31. Darczyńca wpłacający środki na rzecz Fundacji oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 29.11.2018 r.

Paweł Panufnik
Fundator – Pełnomocnik Zarządu

 

 

Zobacz również:

Regulamin operatora płatności Tpay

Regulamin operatora płatności PayPal

 • Dane adresowe

  Fundacja Wybierz by Pomóc

  ul. Smolańska 3

  70-026 Szczecin

   

 • Dane kontaktowe

  tel. 91-481-9025
  fax 91-883-5125
  kom. 797-575-299

   

  biuro@wybierzbypomoc.org
  www.wybierzbypomoc.org

 • Informacje

  KRS: 0000695388

  REGON: 368295964

  NIP: 9552441037

Fast-Graphic logoScript logo